Long Teng:  7.5

Tian Ma: 7.5

Shen Chao: 7.5

You Da / AUO:  -

OEM Refurb: 13.3

OEM: -

 -   +