Long Teng:  11.4

Tian Ma: 11.4

Shen Chao: 11.6

You Da / AUO:  12.5

OEM Refurb: 42.2

OEM: -

 -   +