Long Teng:  15.7

Tian Ma: 15.7

Shen Chao: 15.8

You Da / AUO:  16

OEM Refurb: 52.5

OEM: 61.2

 -   +