Long Teng:  7.9

Tian Ma: 7.9

Shen Chao: 8.1

You Da / AUO:  -

OEM Refurb: 13.3

OEM: 21.1

 -   +